تاملات نظری تاریخ و تمدن (HCQ) - واژه نامه اختصاصی