تاملات نظری تاریخ و تمدن (HCQ) - اهداف و چشم انداز