تاملات نظری تاریخ و تمدن (HCQ) - راهنمای نویسندگان