اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شمس الله مریجی

استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/mariji
marijibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محسن الویری

تاریخ و تمدن ملل مسلمان دانشیار، گروه تاریخ، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/alviri
alviribou.ac.ir

دکتر احمد واعظی

فلسفه و کلام استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/vaezi
vaezibou.ac.ir

دکتر نجف لک زایی

علوم سیاسی استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/lakzaee/
lakzaeebou.ac.ir

دکتر محمدمهدی گرجیان

فلسفه و کلام استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/gorjian
gorjianbou.ac.ir

دکتر عبدالرسول خیراندیش

تاریخ ایران - تاریخ مغول استاد ، گروه تاریخ ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

akheirandish.ir
arkheirandishyahoo.com

دکتر شکرالله خاکرند

تاریخ اسلام دانشیار ، گروه تاریخ ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

shirazu.ac.ir/faculty/home/khakrand
khakrand66yahoo.com

دکتر محمدحسین دانش کیا

تاریخ و سیره استادیار، گروه تاریخ ،فرهنگ و تمدن اسلامی ، دانشگاه معارف اسلامی ، قم ، ایران.

maaref.ac.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C/
mkia1988gmail.com

دکتر سید ابوالفضل رضوی

تاریخ ایران بعد از اسلام دانشیار ، گروه تاریخ ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران.

khu.ac.ir/cv/482/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
razavi_eduyahoo.com